Công văn số 2115/SGDĐT-GDTrH-TX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học năm học 2018-2019

Căn cứ Công văn số 3946/BGDĐT-GDTC ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 9983/UBND-KGVX ngày 28/9/2018 về việc triển khai Văn bản số 3946/BGDĐT-GDTC ngày 31/8/2018 của Bộ GDĐT; Căn cứ Công văn số 2105/SVHTT-QLTDTT ngày 11/10/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc góp ý hướng dẫn công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Khánh Hòa hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông (THPT) (gọi chung là đơn vị) thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất (GDTC), hoạt động thể thao trường học (TTTH) năm học 2018-2019 như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Nội dung xem văn bản đính kèm.

Bài tin liên quan